unsubscribe

norkiewicz jason phi (z959125@RICE.FARM.NIU.EDU)
Thu, 30 May 1996 16:42:50 -0500